Polityka prywatności

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Brass Willow Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-052), ul. Plac Solny 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000557976 (dalej „My” lub „Spółka”).
 2. Możesz się z nami skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych. Oto nasze dane kontaktowe: e-mail: kontakt@brasswillow.pl, nr tel.: +48 881 222 935.
 3. Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe w związku z zawarciem Umowy o świadczenie Usług Szkoleniowych na podstawie Twojego zgłoszenia lub potwierdzonego przez Ciebie zgłoszenia dokonanego przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Usługobiorcy. Zawarcie Usług Szkoleniowych nastąpiło na warunkach Regulaminu dostępnego na stronie internetowej Administratora.
 4. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy o Usługi Szkoleniowej.
 5. Spółka przetwarza następujące kategorie Twoich danych:
  1. w przypadku Uczestników szkoleń: imię i nazwisko, adres e-mailowy,
  2. w przypadku Usługobiorców i osób działających w imieniu Usługobiorców – nazwa firmy zawierająca dane osobowe, adres, NIP, adres e-mailowy, numer telefonu oraz imię i nazwisko, telefon, adres e-mailowy osoby kontaktowej działającej w imieniu Usługobiorcy.
 6. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Przysługują Ci następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. prawo do usunięcia danych, jeżeli w Twojej ocenie nie ma podstaw do ich przetwarzania,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, jeżeli uznasz, że zasadnym jest ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych wyłącznie do wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem posiadamy nieprawidłowe dane osobowe lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żeby spółka je usunęła, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  6. prawo do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od Spółki w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś w związku z zawarciem Umowy. Możesz zlecić ich przesłanie bezpośrednio innemu podmiotowi.
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 7. Spółka może udostępniać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: dostawcom usług: doradczych, księgowych, prawniczych, administracyjnych, płatniczych, informatycznych, w tym usług „w chmurze”, a także podmiotom współpracującym w zakresie realizacji usług trenerskich i marketingowych oraz dostawcy metody szkoleniowej.
 8. Twoje dane są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego do następujących podmiotów:
  1. Advanced Development Methods Inc – w oparciu o umowę przetwarzania danych osobowych – w interesie Uczestnika celem uzyskania przez niego dokumentu – Certyfikatu Professional Scrum – dane Uczestników
  2. Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską – dane Uczestników, Usługobiorców oraz dane osób działających w imieniu Usługobiorców.
 9. Twoje Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz:
  1. w przypadku Uczestników – bezterminowo na potrzeby wykazania ukończenia szkolenia przez daną osobę oraz wykazania przyznania certyfikatów,
  2. w przypadku Usługobiorców i osób działających w imieniu Usługobiorców – przez 5 lat od wykonania ostatniej Usługi Szkoleniowej.